Gegevens
Stichting Kunst en Onderwijs Centrum
RSIN: 858441780
KvK: 70740968

Doel van de stichting

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het geven van kwalitatief hoogwaardig primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs op algemeen bijzondere grondslag, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen en uitvoeren van onderwijs-, onderzoek- en kunstactiviteiten, alsmede het stichten en in stand houden van één of meer scholen voor algemeen bijzonder onderwijs en al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het Bestuur
De leden van het Algemeen Bestuur bestaan uit de volgende bestuurders:

 • Voorzitter: dhr. A. Köse
 • Penningmeester: dhr. R. Yildirim
 • Secretaris: dhr. S. Gül

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende taken:

 • het bieden van raad en advies aan het Dagelijks Bestuur (adviestaak, klankbord rol, sparringpartner);
 • het goedkeuren van de (meerjaren) begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan;
 • het aanwijzen van de externe accountant;
 • het integraal toezicht op het beleid en de algemene zaken binnen de organisatie (financieel toezicht, efficiëntie, integriteit, kwaliteitsdienstverlening van de organisatie).

Het Algemeen Bestuur toetst op (strategische) hoofdlijnen. De leden van het Algemeen Bestuur denken met het Dagelijks Bestuur mee, niet alleen achteraf, maar ook toekomstgericht. Het Algemeen Bestuur geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies en is beschikbaar als sparringpartner voor het Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur staat op afstand van het Dagelijks Bestuur en controleert het Dagelijks Bestuur op haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden en beoordeelt het Dagelijks Bestuur op van tevoren vastgestelde en overeengekomen doelen.

De meerwaarde van elk lid van het Algemeen Bestuur is tweeledig namelijk de eigen ervaring op specifieke terreinen (onderwijs, financiën, wetgeving, etc.) en de netwerken waarin hij participeert met als doel het openen van deuren die voor de organisatie van belang zijn. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.

De voorzitter zal behalve als interne toezichthouder, in de eerste plaats als raadgever functioneren. Daarnaast dient de voorzitter over voldoende tijd beschikken om aan zijn rol serieus invulling te geven. Indien noodzakelijk moet een beroep op de voorzitter kunnen worden gedaan.

Achtergrond
Van een lid van het Algemeen Bestuur wordt verwacht dat hij/zij:

 • doel en grondslag van de stichting onderschrijft;
 • besluitvaardig is en kan schakelen tussen abstracte patronen op lange en middellange termijn;
 • in staat is om het Dagelijks Bestuur te ondersteunen, adviseren en te beoordelen;
 • een relevant netwerk heeft of althans in staat zijn gemakkelijk deuren te openen voor de organisatie;
 • zich onafhankelijk kan opstellen te opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen;
 • openstaat voor een dialoog met de achterban;
 • bij voorkeur ervaring heeft met het besturen van een instelling op het terrein van onderwijs;
 • in staat is om doelstellingen te stellen en het bestuur te controleren op de realisatie ervan;
 • kan functioneren in teamverband;
 • beschikt over kennis van of ervaring met veranderende en ontwikkelende organisaties.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden zijn onbezoldigde bestuurders die enkel onkosten- en vrijwilligersvergoeding kunnen declareren. Het beloningsbeleid is als volgt:

 • De leden van het Algemeen Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten. Het Algemeen Bestuur beargumenteert hoe hij tot de hoogte van het vacatiegeld is gekomen en hoe het advies van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen inzake honorering van raden van toezicht van onderwijsinstellingen daarbij een rol heeft gespeeld.
 • Alle kosten van het Algemeen Bestuur worden zichtbaar gemaakt in het jaarverslag van de stichting.
 • De leden van het Dagelijks Bestuur welke niet in dienst van de stichting zijn kunnen eveneens voor een vergoeding in aanmerking komen conform lid 1 van dit artikel. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door het Algemeen Bestuur.
error: Content is protected !!